Spring til indhold

Dansk indsats i Palæstina har skabt gode resultater

18.09.2015  15:49
Det danske engagement i Palæstina har bidraget positivt til opbygningen af institutioner og organisationer, der er vigtige forudsætninger for etableringen af en levedygtig palæstinensisk stat som led i en to-statsløsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt.

Målet om en selvstændig og demokratisk palæstinensisk stat side om side med Israel kan ikke nås med bistand alene. Den må bakkes op af et politisk engagement om en løsning på konflikten. Det er konklusionen på en netop gennemført evaluering af den danske bistand til Palæstina med fokus på perioden 2009-2013.

Danmark har ydet bistand til Palæstina siden Oslo-aftalerne i 1990’erne. I overensstemmelse med vedtagelser i Folketinget er målsætningen at understøtte opbygningen af en palæstinensisk stat som led i en to-statsløsning. Danmark har gennem hele sit lange engagement i Palæstina haft et stærkt fokus på at fremme danske kerneværdier relateret til demokrati og menneskerettigheder. Gennem de seneste årtier har dette givet sig udslag i en indsats for lokal udvikling med fokus på velfungerende kommuner, opbygning af en retsstat samt støtte til menneskerettigheds- og civilsamfundsorganisationer.  Et andet kerneområde har været humanitær støtte til palæstinensiske flygtninge i Palæstina og regionen gennem FN’s agentur for palæstinaflygtninge, UNRWA.

Evalueringen viser, at det danske engagement har skabt gode resultater. Danmark har bl.a. bidraget til etableringen af en uafhængig menneskerettighedskommission i Palæstina, styrket civilsamfundsaktører og bidraget til at mange tusinde har fået klager over menneskerettighedskrænkelser behandlet. På kommuneområdet, hvor Danmark er ledende donor, har den danske støtte bidraget til styrket kommunalforvaltning, forbedret levering af essentielle serviceydelser samt etablering af kommunal infrastruktur, herunder veje og kloakering. Evalueringen anbefaler, at Danmark fortsætter indsatsen på disse områder.

Evalueringen rejser også en række kritikpunkter. Danmark og det internationale samfund har ifølge evalueringen ikke gjort nok for at sikre, at bistanden bidrager til det overordnede mål om at støtte realiseringen af en to-statsløsning på konflikten. Evalueringen finder bl.a., at Danmark og andre donorer burde have styrket den politiske dialog med Israel om aspekter af israelsk politik og ageren, der medvirker til at hindre palæstinensisk udvikling, herunder bosættelsespolitikken og menneskerettighedsovertrædelser. Evalueringen peger også på, at begrænsningerne på palæstinensisk side har mindsket bistandens effekt og opfordrer Danmark til at skærpe dialogen med Det Palæstinensiske Selvstyre om reformer, menneskerettighedskrænkelser og styrket demokratisk kontrol.

Evalueringen er gennemført af det nederlandske konsulentfirma Ecorys. Evalueringens anbefalinger er indarbejdet i den kommende landepolitik for Palæstina 2016-2020. 

For yderligere information kontakt:

Chefen for Evalueringskontoret Sus Ulbæk tlf. 33921839