Skip to content

Chính sách không khoan nhượng


Danida hướng đến mục tiêu chống tham nhũng trong mối quan hệ hợp tác với các đối tác.

Danida quyết tâm duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về liêm chính và đạo đức công việc trong đội ngũ nhân viên của mình và trên khắp các lĩnh vực hoạt động. Do đó, chúng tôi duy trì một chính sách không khoan nhượng đối với mọi hình thức tham nhũng và sẽ phản ứng nhanh chóng nếu phát hiện hoặc nghi ngờ có hành vi lạm dụng các quỹ của Đan Mạch. Chính sách này sẽ được áp dụng trong các mối quan hệ hợp tác với đối tác của chúng tôi.

Thông qua tấm áp phích này, Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội muốn đưa ra một thông điệp rõ ràng cho tất cả các đối tác của mình: Chúng tôi không chấp nhận hành vi tham nhũng. Một bộ quy tắc về phòng, chống tham nhũng sẽ đặt ra tiêu chuẩn cho tất cả các nhân viên.

Các nỗ lực chống tham nhũng đã đóng một vai trò nổi bật trong chương trình nghị sự về hợp tác phát triển ở tất cả các quốc gia. Tham nhũng thường là vấn đề nghiêm trọng ở các nước nghèo, đến mức nó đã trở thành một trở ngại cho sự phát triển và công cuộc xóa đói giảm nghèo.

Trong nhiều năm qua, Danida đã tích cực hỗ trợ các nỗ lực chống tham nhũng, chủ yếu thông qua các chương trình quản trị nhà nước.

Trong năm 2003, Danida đã khởi động một kế hoạch hành động nhằm đưa các nỗ lực chống tham nhũng trở thành một phần không thể tách rời của hợp tác phát triển.
Mục tiêu tổng thể của kế hoạch hành động là phòng chống tham nhũng trong phạm vi tổ chức của Danida cũng như trong các chương trình và dự án mà Danida có tham gia.

Kế hoạch hành động này đòi hỏi một số hoạt động cụ thể, bao gồm đào tạo đội ngũ nhân viên về đấu tranh chống tham nhũng. Ở Việt Nam, tất cả nhân viên Đại sứ quán và chuyên gia tư vấn của Danida đều phải tham gia chương trình đào tạo này.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tải về:

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Minh bạch quốc tế