Skip to content

Đối thoại về Văn hóa và Chính sách

Dự án ‘Đối thoại giữa các nhà quản lý và hoạch định chính sách văn hoá’ là một diễn đàn để công chúng thảo luận và đóng góp ý kiến về các chính sách văn hóa hiện hành.

""

Trong một xã hội phát triển nhanh như Việt Nam, nghệ thuật và văn hoá luôn luôn biến đổi, tương tác với thế giới bên ngoài và phản ánh sự thay đổi của xã hội. Các chính sách văn hoá và các công cụ chính sách văn hoá cần phải được điều chỉnh để phù hợp với thực tế này. Dự án được triển khai nhằm hỗ trợ Bộ Văn hoá, Thể thao, và Du lịch (Bộ VHTTDL) đảm nhận vai trò lãnh đạo trong việc đề ra và triển khai các chính sách này.
Mục tiêu của dự án:
• Các nhà quản lý văn hoá và hoạch định chính sách văn hoá, các nghệ sỹ đạt được sự hiểu biết chung về các vấn đề liên quan đến việc quản lý và phát triển văn hóa nghệ thuật hiện nay.
• Đưa ra những đề xuất về việc hoạch định chính sách và quản lý các vấn đề nghệ thuật đương đại và các vấn đề trọng tâm khác liên quan đến văn hóa, nghệ thuật.

Dự án sẽ được tiến hành thông qua đối thoại tại các cuộc hội thảo với sự tham gia của các cơ quan quản lý và hoạch định chính sách văn hoá từ Bộ VHTTDL, các trường đại học và cơ sở đào tạo, sở văn hoá tại các tỉnh, các hội văn học nghệ thuật, giới truyền thông, các nghệ sỹ (với tư cách cá nhân) và các chuyên gia quốc tế.

Trong những năm vừa qua, ba cuộc hội thảo đã được tổ chức về chủ đề: Bản sắc Văn hóa, Các mô hình tài trợ trong nghệ thuật và Các ngành công nghiệp văn hóa. Các hội thảo là những diễn dàn để các bên như cơ quan chính phủ, báo chí và các nghệ sỹ thảo luận về các vấn đề thách thức trong từng chủ đề riêng biệt. Các cuộc hội thảo đã khuyến khích phản biện xã hội và quá trình minh bạch chính sách bằng cách thúc đẩy sự tham gia của công chúng trong việc xây dựng và triển khai chính sách văn hóa.