Skip to content

Thời gian làm việc liên quan đến các vấn đề lãnh sự và Thị thực của Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội và Văn phòng tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

Kể từ  tháng 05 năm 2013, tất cả Qúy vị đến nộp hồ sơ xin thị thực , thẻ tạm trú và hộ chiếu sẽ phải đặt hẹn trước theo lịch :

Tại thành phố Hồ Chí Minh , nộp hồ sơ thị thực và thẻ cư trú/ lao động chỉ có thể nộp tại Trung tâm Thị thực visa .

Dịch vụ liên quan đến thị thực

Thời gian làm việc tại Hà Nội:

Thứ Ba: từ 10 giờ đến 12 giờ

Dịch vụ liên quan đến Hộ Chiếu

Thời gian làm việc tại Hà Nội:

Thứ Ba và thứ Năm: từ 2 giờ đến 4 giờ

Thời gian làm việc tại Thành Phố Hồ Chí Minh :

Từ thứ Hai đến thứ Năm: từ 1 giờ đến 3 giờ

Dịch vụ liên quan đến hợp pháp hóa lãnh sự

Thời gian làm việc tại Hà Nội:

Nhận hồ sơ : Thứ Ba và thứ Năm: từ 14 giờ đến 16 giờ

Trả hồ sơ : Thứ Tư và Thứ Sáu : từ 13:30  đến 14:30

Thời gian làm việc tại Thành Phố Hồ Chí Minh :

Thứ hai và thứ tư : từ 8 giờ 30 đến 11 giờ

Dịch vụ liên quan đến xin thẻ tạm trú

Đối với những người nộp đơn xin thẻ tạm trú hoặc làm việc yêu cầu phải có ảnh chụp, dấu vân tay và chữ kí. Đại sứ quán đề nghị những người nộp hồ sơ đặt hẹn trước với cán bộ lãnh sự để nộp hồ sơ và phỏng vấn.


Thời gian làm việc tại Hà Nội:

Thứ Năm: từ 10 giờ đến 12 giờ


Thời gian giải đáp thắc mắc qua điện thoại và đặt hẹn như sau :

Tại Hà Nội : +84 (24) 38 23 18 88
Thứ Hai đến Thứ Sáu : từ 13:00 giờ đến 14:30 giờ.

Tại Thành Phố Hồ Chí Minh: +84 (8) 38 21 93 73
Từ Thứ Hai đến Thứ Năm : từ 13:00giờ đến 14:00 giờ

Quý vị cũng có thế đặt hẹn qua email: hanamb@um.dk

 

{"commands":[{"click":"chrome:field:editcontrol({command:\"webedit:chooseimage\"})","header":"Choose Image","icon":"/sitecore/shell/themes/standard/custom/16x16/photo_landscape2.png","disabledIcon":"/temp/photo_landscape2_disabled16x16.png","isDivider":false,"tooltip":"Choose Image","type":""},{"click":"chrome:field:editcontrol({command:\"webedit:editimage\"})","header":"Properties","icon":"/sitecore/shell/themes/standard/custom/16x16/photo_landscape2_edit.png","disabledIcon":"/temp/photo_landscape2_edit_disabled16x16.png","isDivider":false,"tooltip":"Image Properties","type":""},{"click":"chrome:field:editcontrol({command:\"webedit:clearimage\"})","header":"Clear","icon":"/sitecore/shell/themes/standard/custom/16x16/photo_landscape2_delete.png","disabledIcon":"/temp/photo_landscape2_delete_disabled16x16.png","isDivider":false,"tooltip":"Remove Image","type":""}],"contextItemUri":"sitecore://master/{128CEFFA-0C7C-470D-B8EA-953E301A5F25}?lang=vi&ver=9","custom":{},"displayName":"Content Page Image","expandedDisplayName":null}
{"commands":[{"click":"javascript:return Sitecore.WebEdit.editControl(\"{128CEFFA-0C7C-470D-B8EA-953E301A5F25}\",\"vi\",\"9\",\"{2FA0D6E5-EE91-46CE-9B38-F99989202C17}\",\"fld_128CEFFA0C7C470DB8EA953E301A5F25_2FA0D6E5EE9146CE9B38F99989202C17_vi_9_bf65853f406141f3afa8a2481f7c889a_32936\", \"webedit:clearimage\")","header":"Clear","icon":"/temp/iconcache/applications/16x16/delete2.png","disabledIcon":"/temp/delete2_disabled16x16.png","isDivider":false,"tooltip":"Delete all text","type":""}],"contextItemUri":"sitecore://master/{128CEFFA-0C7C-470D-B8EA-953E301A5F25}?lang=vi&ver=9","custom":{},"displayName":"Content Page Image Caption","expandedDisplayName":null}[No text in field]
{"commands":[{"click":"javascript:return Sitecore.WebEdit.editControl(\"{128CEFFA-0C7C-470D-B8EA-953E301A5F25}\",\"vi\",\"9\",\"{EF2334AB-2C14-49C8-9FCE-61DECF51A260}\",\"fld_128CEFFA0C7C470DB8EA953E301A5F25_EF2334AB2C1449C89FCE61DECF51A260_vi_9_bf65853f406141f3afa8a2481f7c889a_32937\", \"webedit:clearimage\")","header":"Clear","icon":"/temp/iconcache/applications/16x16/delete2.png","disabledIcon":"/temp/delete2_disabled16x16.png","isDivider":false,"tooltip":"Delete all text","type":""}],"contextItemUri":"sitecore://master/{128CEFFA-0C7C-470D-B8EA-953E301A5F25}?lang=vi&ver=9","custom":{},"displayName":"Content Page Image Copyright","expandedDisplayName":null}[No text in field]
{"commands":[{"click":"chrome:field:editcontrol({command:\"webedit:edithtml\"})","header":"Edit text in new window","icon":"/temp/iconcache/applications/16x16/window_edit.png","disabledIcon":"/temp/window_edit_disabled16x16.png","isDivider":false,"tooltip":"Edit text in new window","type":null},{"click":"chrome:field:execute({command:\"bold\", userInterface:true, value:true})","header":"","icon":"/temp/iconcache/applicationsv2/16x16/text_bold.png","disabledIcon":"/temp/text_bold_disabled16x16.png","isDivider":false,"tooltip":"Bold","type":null},{"click":"chrome:field:execute({command:\"Italic\", userInterface:true, value:true})","header":"","icon":"/temp/iconcache/applicationsv2/16x16/text_italics.png","disabledIcon":"/temp/text_italics_disabled16x16.png","isDivider":false,"tooltip":"Italic","type":null},{"click":"chrome:field:insertlink","header":"","icon":"/temp/iconcache/networkv2/16x16/link.png","disabledIcon":"/temp/link_disabled16x16.png","isDivider":false,"tooltip":"Insert Link","type":null},{"click":"chrome:field:insertimage","header":"","icon":"/temp/iconcache/softwarev2/16x16/photo_landscape.png","disabledIcon":"/temp/photo_landscape_disabled16x16.png","isDivider":false,"tooltip":"Insert Image","type":null},{"click":"javascript:return Sitecore.WebEdit.editControl(\"{128CEFFA-0C7C-470D-B8EA-953E301A5F25}\",\"vi\",\"9\",\"{62CDF79E-2ECC-44E8-82C0-CAD7202A7804}\",\"fld_128CEFFA0C7C470DB8EA953E301A5F25_62CDF79E2ECC44E882C0CAD7202A7804_vi_9_bf65853f406141f3afa8a2481f7c889a_32938\", \"webedit:clearimage\")","header":"Clear","icon":"/temp/iconcache/applications/16x16/delete2.png","disabledIcon":"/temp/delete2_disabled16x16.png","isDivider":false,"tooltip":"Delete all text","type":null}],"contextItemUri":"sitecore://master/{128CEFFA-0C7C-470D-B8EA-953E301A5F25}?lang=vi&ver=9","custom":{},"displayName":"Content Page Bottom Text","expandedDisplayName":null}[No text in field]