Skip to content

Thủ tục cấp giấy phép

Mẫu đơn xin cấp giấy phép sẽ nêu rõ các loại giấy tờ phải nộp đối với từng trường hợp.

Vui lòng truy cập vào link để xem cách nộp đơn: New to Denmark (dành cho người mới tới Đan Mạch)

Trong mọi trường hợp, cần nộp các giấy tờ sau:


• Đơn hợp lệ được hoàn thành bằng chữ in hoa và chữ ký. Nếu trẻ vị thành niên: (dưới 18 tuổi), đơn phải được ký bởi các cơ quan của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Tài liệu chứng minh cha mẹ hoặc tài liệu hợp pháp hóa về giám hộ hợp pháp sẽ được nộp và là một phần của hồ sơ.


Bản gốc giấy tờ thông hành. Một bản sao A4 in màu các giấy tờ thông hành với tất cả các trang bao gồm trang đầu tiên và trang thông tin (giấy tờ du lịch phải có giá trị tối thiểu hơn 3 tháng so với thời gian lưu trú ở Đan Mạch)

• Chứng minh thư (case order ID)


• Biên lai lệ phí trả cho Cơ quan Di trú.


Đối với sinh viên:

• Bản gốc giấy tờ chấp thuận: (Không dùng bản sao e-mail, fax hoặc scan các giấy tờ chấp thuận và các giấy tờ khác có thể được chấp nhận), chứng minh rằng người nộp đơn đã được chấp nhận theo một chương trình hoặc khóa học tại một cơ sở giáo dục ở Đan Mạch.


• Giấy tờ chứng minh rằng người nộp đơn có thể tự lo cho bản thân, nếu người nộp đơn không phải nộp học phí. Người nộp đơn phải chứng minh khả năng tài chính để trang trải chi phí sinh hoạt trong thời gian lưu trú tại Đan Mạch.
Số tiền cần thiết là con số được tính toán tiêu chuẩn tương đương với 50.000 cu-ron hoặc 4.200 cu-ron mỗi tháng nếu người nộp đơn sẽ ở lại ít hơn một năm. (Cùng với các thành viên trong gia đình 25.200 cu-ron hoặc 2.100 cu-ron mỗi tháng nếu ít hơn một năm)


Hồ sơ chứng minh sẽ dưới một trong các dạng sau đây:

• Các khoản tài trợ của sinh viên


• Các khoản vay của sinh viên


• Tiền mặt gửi ngân hàng chỉ dành cho người nộp đơn


Các giấy tờ hỗ trợ bắt buộc khác, nếu có, được liệt kê trong đơn xin cấp giấy phép. Các giấy tờ này phải được nộp cùng các bản dịch chính xác. Tất cả giấy tờ phải có bản gốc và một bản sao. Các bản sao phải ở dạng A4 in màu.


Chú ý: Tất cả các giấy tờ bằng tiếng Việt phải được dịch sang tiếng Anh và công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền (trừ hộ chiếu)