Skip to content

Những sáng kiến chiến lược

 Ở Việt Nam, Đan Mạch chọn ba lĩnh vực sau để tập trung hỗ trợ tăng trưởng xanh: hiệu quả năng lượng, năng lượng tái tạo và bảo vệ môi trường. Đây là những lĩnh vực mà các doanh nghiệp và tổ chức Đan Mạch có các công nghệ tiên tiến phù hợp với nhu cầu và thách thức khi chuyển đổi sang nền kinh tế xanh của Việt Nam.

Thoả thuận chính phủ về sử dụng năng lượng sạch và hiệu quả

Theo bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khí hậu, Năng lượng và Tòa nhà Đan Mạch (MEUC) và Bộ Công thương Việt Nam (Bộ CT), Cơ quan Năng lượng Đan Mạch sẽ hỗ trợ Việt Nam cải thiện công tác quy hoạch ngành điện quốc gia. Kết quả đầu ra của hoạt động này là giúp các cán bộ ra quyết định hiểu rõ hơn cách thức hoà lưới năng lượng tái tạo (như năng lượng mặt trời và năng lượng gió) vào hệ thống điện với chi phí tối thiểu đồng thời đảm bảo cũng như an ninh nguồn cấp cao. Hiện nay mô hình phân tích lĩnh vực điện đang được triển khai và các cơ quan cấp quốc gia đang tham gia tập huấn về cách sử dụng mô hình này.

Một biên bản ghi nhớ hợp tác khác cũng đã được ký với Bộ Công Thương Việt Nam nhằm tăng cường hiệu quả năng lượng trong các toà nhà.

Phần dưới đây trình bày các hoạt động trọng tâm của hai Biên bản Ghi nhớ giữa Bộ Khí hậu, Năng lượng và Tòa nhà Đan Mạch và các Bộ của Việt Nam.

1. Biên bản ghi nhớ ký với Bộ Công Thương:

  • Tăng cường hợp tác và trao đổi kiến thức về hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo.
  • Xây dựng các quy định hỗ trợ thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
  • Tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua hoạt động nâng cao năng lực, xây dựng chính sách và chiến lược ở cấp quốc gia và địa phương.
  • Phát triển các chương trình, dự án mới liên quan đến việc triển khai Chiến lược Tăng trưởng xanh và các chính sách, chiến lược quốc gia khác có tiềm năng nhận được hỗ trợ tài chính của các tổ chức tài trợ quốc tế.
  • Tăng cường thể chế bằng cách nâng cao năng lực và trao đổi kinh nghiệm về xây dựng chính sách.
  • Phổ biến năng lượng tái tạo, có khai thác các sáng kiến vận hành theo cơ chế thị trường.

2. Biên bản Ghi nhớ ký với Bộ Xây dựng: 

  • Phát triển và tăng cường hiệu quả năng lượng trong các toà nhà thông qua xây dựng cơ chế, chiến lược, kế hoạch hành động, quy chuẩn và tiêu chuẩn về hiệu quả năng lượng
  • Triển khai thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả cũng như các tiêu chuẩn hiện hành và các yêu cầu tối thiểu về cấu phần của toà nhà.
  • Điều tra về các toà nhà thí điểm sử dụng năng lượng hiệu quả tiềm năng để trình diễn các giải pháp thực hiện quy chuẩn công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.
  • Tăng cường hợp tác và trao đổi về hiệu quả năng lượng các công trình xây dựng.

Liên hệ :

Biến đổi Khí hậu và Môi trường: Cán bộ quản lý chương trình
Cô Trần Hồng Việt

email : thviet@um.dk