Skip to content

ĐẠI SỨ QUÁN ĐÓNG CỬA TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2021

03.02.2021  04:03

ĐẠI SỨ QUÁN ĐÓNG CỬA TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2012

Đại sứ quán sẽ đóng cửa từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 16 tháng 2 năm 2021 (bao gồm cả 2 ngày này) trong dịp Tết Nguyên Đán.

Các vấn đề khẩn cấp sẽ như thường lệ ngoài giờ làm việc được giải quyết bởi Trung Tâm Điều hành 24/7 của Bộ Ngoại Giao Đan Mạch ở Copenhagen (+4533921112/BBB@um.dk).