Gå til indhold

Problematik vedr. erhvervelsen af Vietnamesisk statsborgerskab

Der kan være sket fortabelse af dansk statsborgerskab for danske pasansøgere, der er født i Vietnam af dansk-vietnamesiske forældrepar, og som fik vietnamesisk statsborgerskab ved deres fødselsregistrering inden den 1. september 2015.

Evt. bortfald af dansk statsborgerskab

Informationen på denne side drejer sig om børn/pasansøgere, som er født i Vietnam af et dansk-vietnamesisk forældrepar, hvor barnet/pasansøgeren er blevet vietnamesisk statsborger i forbindelse med fødselsregistreringen i Vietnam før den 1. september 2015. Det fremgår af personens vietnamesiske fødselsattest, om personen er registreret som vietnamesisk eller dansk statsborger. Personer, der er registreret som vietnamesisk statsborger på fødselsattesten kan anses for at have erhvervet det vietnamesiske statsborgerskab ved forældrenes udtrykkelige samtykke og kan derfor have fortabt det danske statsborgerskab i forbindelse med fødselsregistreringen.

For at vide om der i hvert enkelt tilfælde er sket fortabelse af det danske statsborgerskab, er det nødvendigt at indhente kopi af den oprindelige fødselsregistrering.

I det følgende er de danske og vietnamesiske regler om statsborgerskab i denne situation kort ridset op og det er beskrevet, hvad børn/pasansøgere, som har erhvervet vietnamesisk statsborgerskab ved fødselsregistrering inden d. 1. september 2015, skal gøre, inden de (på ny) kan søge om dansk pas. Udformningen af beskrivelsen er sket i tæt samarbejde med Indfødsretskontoret under Udlændinge- og Integrationsministeriet i Danmark og det vietnamesiske justitsministerium. Skulle du have spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte den danske ambassade i Hanoi eller Indfødsretskontoret direkte.

Hvem gælder dette for?

Nedenstående regelsæt og procedure drejer sig udelukkende om børn/pasansøgere født i Vietnam af dansk-vietnamesisk forældrepar, hvor barnet/pasansøgeren har erhvervet vietnamesisk statsborgerskab ved fødselsregistrering inden d. 1. september 2015.
Nedenstående regler gælder ikke for børn født i Vietnam af dansk-vietnamesisk forældrepar, der har erhvervet vietnamesisk statsborgerskab ved fødselsregistrering efter d. 1. september 2015.
Det fremgår af personens vietnamesiske fødselsattest, om personen blev registreret som vietnamesisk eller dansk statsborger i forbindelse med fødselsregistreringen.

Vietnamesisk lovgivning

Ifølge vietnamesisk lovgivning bliver et barn, der er født i Vietnam af forældre, hvoraf den ene forælder er vietnamesisk statsborger og den anden forælder er af fremmed nationalitet ikke automatisk vietnamesisk statsborger fra fødslen. Statsborgerskabet nedarves altså ikke automatisk fra den vietnamesiske forælder.
Forældreparret skal i stedet skriftligt aftale, at barnet bliver vietnamesisk statsborger, såfremt forældrene er enige herom ved tidspunktet for registreringen af barnets fødsel. Det fremgår derefter af barnets fødselsattest, at barnet er vietnamesisk statsborger.
Ifølge det vietnamesiske justitsministerium, skal forældrene, hvoraf den ene er af fremmed nationalitet, vælge hvilken nationalitet barnet skal have ved fødselsregistreringen. Derfor er der iht. både dansk og vietnamesisk lovgivning tale om, at der gives et udtrykkeligt samtykke til det vietnamesiske statsborgerskab og at det altså ikke blot er en medfødt ret, som skal registreres.
Hvis barnet registreres som vietnamesisk ved fødselsregistreringen, opnår barnet vietnamesisk statsborgerskab med virkning fra den dag, fødselsregistreringen udstedes og registreres. Det vietnamesiske statsborgerskab bliver ikke tilbagedateret til fødslen.

Dansk lovgivning om fortabelse af dansk statsborgerskab

Indtil 1. september 2015 fortabte danske statsborgere deres danske statsborgerskab, hvis de ved ansøgning eller udtrykkeligt samtykke erhvervede fremmed statsborgerskab. Dette fremgik af Indfødsretslovens tidligere § 7, som nu er ophævet. 

Det danske statsborgerskab kunne også fortabes 'af den, der inden den 1. september 2015, erhvervede fremmed statsborgerskab ved at indtræde i offentlig tjeneste i et andet land eller af ugift barn under 18 år, som blev fremmed statsborger inden den 1. september 2015 ved at en af dets forældre, som havde forældremyndigheden eller del i denne, erhvervede fremmed statsborgerskab på en af de ovenfor angivne måder, medmindre den anden forælder vedblev at være dansk statsborger og ligeledes havde del i forældremyndigheden'.

Eks.:
Dansk far og vietnamesisk mor er gift og får et barn i Vietnam d. 1. januar 2014. Det danske statsborgerskab vil automatisk nedarves fra far til barn, men barnet får ikke automatisk vietnamesisk statsborgerskab fra moren. Barnet fødes altså kun med dansk statsborgerskab. Forældrene søger d. 20. marts 2014 det vietnamesiske justitsministerium om udstedelse af en fødselsattest, hvor forældrene bliver mødt med spørgsmålet, om hvilket statsborgerskab -dansk eller vietnamesisk- barnet skal registreres med på fødselsattesten. Forældrene vælger vietnamesisk og underskriver en aftale om dette. Den 7. april 2014 udsteder det vietnamesiske justitsministerium en fødselsattest på barnet, hvoraf det fremgår, at barnet er vietnamesisk statsborger. Barnet er først vietnamesisk statsborger fra d. 7. april 2014 og har i perioden fra fødslen d. 1. januar til fødselsregistreringen d. 7. april 2014 kun været dansk statsborger.

I ovenstående eksempel kan det danske statsborgerskab altså være fortabt med virkning fra d. 7. april 2014, da erhvervelse af vietnamesisk statsborgerskab er sket efter udtrykkeligt samtykke og man må se på dokumenterne fra fødselsregistreringen for at vide, om forældrene skriftligt aftalte at vælge vietnamesisk statsborgerskab til barnet i forbindelse med fødselsregistreringen.

Dansk lovgivning om generhvervelse af dansk statsborgerskab inden 31. august 2020

Hvis man er født som dansk statsborger i udlandet og man har fortabt sit danske statsborgerskab ved at erhverve et fremmed statsborgerskab (jf. Indfødsretslovens tidligere § 7), kan man få sit danske statsborgerskab igen ved at indgive erklæring over for Udlændinge- og Integrationsministeriet indtil den 31. august 2020. 

Hvis man er over 22 år, er det dog også en betingelse, at man inden det fyldte 22. år har haft bopæl i Danmark eller ophold i Danmark i sammenlagt mindst 1 år. Man anses efter fast praksis for at have boet i Danmark, hvis man i mindst 3 sammenhængende måneder har været registreret i Det Centrale Personregister (CPR) på en dansk bopæl.

Hvis man er under 22 år, skal man ikke opfylde den særlige bopælsbetingelse for at generhverve sit danske statsborgerskab. Man kan derimod risikere at fortabe sit statsborgerskab efter reglerne i indfødsretslovens § 8, når man bliver 22 år, uanset om man får sit danske statsborgerskab igen efter overgangsordningen.

Læs mere om overgangsordning om generhvervelse af dansk statsborgerskab ved erklæring på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside her.

Dansk pas

Som dansk pasudstedende myndighed skal danske repræsentationer i udlandet sikre sig, at de pas vi udsteder, ikke udstedes på forkert grundlag. Fordi det danske statsborgerskab kan være bortfaldet, hvis barnet/pasansøgeren har erhvervet vietnamesisk statsborgerskab, kan der derfor ikke udstedes dansk pas til barnet/pasansøgeren, før sagen har været prøvet ved Indfødsretskontoret. Kun hvis Indfødsretskontoret afgør, at det danske statsborgerskab ikke bortfaldt ved erhvervelse af vietnamesisk statsborgerskab og der bliver udstedt et bevis for dansk statsborgerskab til barnet/pasansøgeren, kan der herefter udstedes dansk pas. Dette gælder også selvom barnet/pasansøgeren tidligere har fået udstedt et eller flere danske pas.
Hvis det fremgår af barnets vietnamesiske fødselsattest, at barnet er dansk statsborger eller hvis barnets fødselsregistrering i Vietnam er sket efter den 1. september 2015, kan der indgives ansøgning om dansk pas uden at forelægge et bevis for dansk statsborgerskab.

Hvad skal jeg gøre?

Inden der kan udstedes dansk pas, skal der kunne fremvises et dansk statsborgerretsbevis, som kan indhentes ved Indfødsretskontoret under Udlændinge og Integrationsministeriet enten ved ansøgning om bevis for dansk statsborgerskab eller ved erklæring om generhvervelse af dansk statsborgerskab.

Til brug for sagsbehandlingen om enten generhvervelse eller bevis for statsborgerskab skal Indfødsretskontoret udover fødselsattesten også bruge en kopi af den oprindelige skriftlige aftale om barnets statsborgerskab underskrevet af forældrene i forbindelse med fødselsregistreringen.   

Hvis ikke barnet/pasansøgeren eller forældrene har gemt en kopi af fødselsregistreringen inklusive aftale om statsborgerskab, kan ambassaden anmode det vietnamesiske justitsministerium om en kopi. Det er ambassadens erfaring, at en kopi ikke kan rekvireres hos det vietnamesiske justitsministerium af forældrene selv. Sagsbehandlingstiden for ambassaden at rekvirerer en kopi er imellem 1 og 3 måneder.

Når man har rekvireret en kopi af fødselsregistreringen inklusiv aftale om statsborgerskab, kan der indgives en erklæring til Indfødsretskontoret om generhvervelse af dansk statsborgerskab eller en ansøgning om bevis for dansk statsborgerskab. Se mere om denne ansøgningsprocedure på Indfødsretskontorets hjemmeside.

OBS: Skulle det vietnamesiske justitsministerium ikke være i stand til at finde og tage en kopi af den oprindelige fødselsregistrering, skal deres svar på anmodningen, vedlægges ansøgningen om bevis for dansk statsborgerskab, så Indfødsretskontoret kan se, at det ikke har været muligt for de vietnamesiske myndigheder at finde et skriftligt samtykke.