Skip to content

Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng giai đoạn 2017-2020

 
Mục tiêu của Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Đan Mạch giai đoạn 2017-2020 (Chương trình DEPP) là nhằm hỗ trợ các quốc gia mới nổi bao gồm Việt Nam, Mêhicô, Trung Quốc và Nam Phi trong quá trình chuyển đổi sang một nền kinh kế carbon thấp và giúp các quốc gia này triển khai Hiệp định Pari.

Mục đích của Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch là nhằm giúp Việt Nam thực hiện các chính sách dài hạn để giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là than, thông qua tăng cường tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo (NLTT) vào hệ thống điện và thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Hoạt động hỗ trợ này dựa trên kinh nghiệm lâu năm của Đan Mạch trong quá trình chuyển hóa năng lượng từ một nền kinh tế tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch sang một nền kinh tế sử dụng đáng kể các nguồn NLTT.

Cụ thể, Chương trình này tập trung vào 03 Hợp phần chính:

• Nâng cao năng lực về quy hoạch ngành năng lượng dài hạn: xây dựng và phân tích các kịch bản năng lượng dài hạn, tập trung vào việc tăng cường tỷ trọng của NLTT trong nguồn cung năng lượng. 

• Nâng cao năng lực tích hợp NLTT vào hệ thống điện: tăng cường năng lực dự báo nhu cầu phụ tải và sản lượng điện từ các nguồn NLTT cũng như đảm bảo cung cấp các dịch vụ phụ trợ nhằm duy trì sự ổn định của hệ thống điện cũng như hoạt động hiệu quả của thị trường điện.

• Phát triển carbon thấp trong ngành công nghiệp: nghiên cứu điều chỉnh nếu cần thiết và triển khai thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở cấp quốc gia và địa phương nhằm tạo điều kiện thúc đẩy các cơ hội chuyển hóa carbon thấp trong ngành công nghiệp Việt Nam có hiệu quả về chi phí.

Hai Hợp phần đầu tiên nhằm mục đích gia tăng tỷ trọng của NLTT trong ngành năng lượng nói chung và ngành điện nói riêng. Kết quả đầu ra chính sẽ là Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam năm 2019, trong đó cung cấp các kịch bản khác nhau để chuẩn bị cho Quy hoạch Phát triển Điện 8. Hợp phần thứ ba nhằm cải thiện tiết kiệm năng lượng và sử dụng công nghệ carbon thấp trong ngành công nghiệp. 

Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch là chương trình hợp tác giữa Cục Năng lượng Đan Mạch và Bộ Công Thương Việt Nam. Ba Hợp phần nêu trên được triển khai với sự hợp tác của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Điều tiết điện lực và Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững.